Hỗ trợ thiết lập linh hoạt, đa dạng các chính sách, điều kiện và đối tượng được hưởng chính sách.
Truy vấn và theo dõi mức hưởng chính sách của từng nhân viên.

 Thiết lập các chính sách linh hoạt: thời gian hiệu lực, chu kỳ tính (theo ngày, theo khoảng thời gian như tuần, tháng, quý, năm, v.v.).

 Thiết lập các điều kiện và đối tượng được hưởng chính sách: theo phòng ban, chức vụ, công việc, trạng thái làm việc, thâm niên, vi phạm kỷ luật, ngoại ngữ, kỹ năng, giới tính, có con nhỏ, v.v.

 Hỗ trợ công thức để tính mức hưởng các khoản trợ cấp.

 Tính tự động, tính trực tiếp các chính sách cho tất cả nhân viên.

 Truy vấn và theo dõi mức hưởng chính sách của từng nhân viên.

 Quản lý hợp đồng vay nợ của nhân viên theo điều khoản vay. Hỗ trợ tính năng truy vấn hợp đồng vay, nghiệp vụ gán nợ sang nhân viên khác và theo dõi thông tin thanh toán hợp đồng vay của từng nhân viên.

Liên kết với module Tiền lương để chuyển kết quả các chính sách vào các khoản thu nhập của từng nhân viên. Khoản vay phải trả hàng tháng được khấu trừ vào tiền lương khi tính lương.