Linh hoạt trong việc thiết lập ca và các chính sách liên quan đến ca làm việc
Tương thích với hầu hết tất cả các máy chấm công có trên thị trường.
Quản lý định mức tăng ca theo từng tháng hoặc theo năm.
Quy trình tăng ca, đi trễ về sớm trực tuyến ( từ đăng ký – duyệt – xử lý dữ liệu – phân tích kết quả).

 Quy trình đăng ký và duyệt tăng ca online từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký và duyệt đi trễ về sớm online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM.

 Quy trình đăng ký job cho thời gian tăng ca và kiểm soát kết quả.

 Xây dựng chính sách linh hoạt cho số giờ làm thêm (thanh toán tiền ngoài giờ hoặc quy đổi thành ngày nghỉ bù).

 Cảnh báo cho người dùng nếu số giờ làm thêm vượt quá quy định hiện hành. Kết nối tự động được với tất cả các dạng máy chấm công hiện có trên thị trường, hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu (SQL, Access, Text, Excel).

 Phân tích các dữ liệu công bất thường của từng nhân viên (đi trễ/về sớm, tăng ca vượt quá số lượng được duyệt).