Linh hoạt trong việc thiết lập và quản lý chế độ bảo hiểm.
Tính sẵn sàng cho việc kết nối với các phần mềm kê khai trực tuyến hiện có

ICON Bullet -1 Quản lý đầy đủ các quy trình bảo hiểm như Báo tăng bảo hiểm/Báo giảm bảo hiểm/ Bổ sung mức nộp/Điều chỉnh mức nộp (kể cả báo lùi).

ICON Bullet -0 Kết nối dữ liệu với các phần mềm kê khai trực tuyến (iBHXH, VNPT, EFY,…).

ICON Bullet -3 Kiểm soát quỹ lương trích nộp bảo hiểm trong tháng, theo từng công ty thành viên hoặc nhóm theo group.

ICON Bullet -5 Thiết lập các chính sách hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định của cơ quan bảo hiểm (ví dụ chính sách nghỉ 5 ngày khi vợ sinh con, chính sách nghỉ ốm,…).

ICON Bullet -6 Quản lý và thống kê kết quả khám sức khỏe định kỳ của nhân viên (6 tháng/lần).